Erasmus

Program Erasmus umożliwia włączenia się do współpracy międzynarodowej poprzez mobilność studentów i pracowników uczelni.

Podstawowe informacje dla studentów:


Korzyści

Wyjazdy w ramach Programu Erasmus umożliwiają wymianę doświadczeń, doskonalenie znajomości języków obcych, poznanie innych systemów kształcenia, nawiązanie nowych znajomości; pozwala zwiększyć samodzielność i pewność siebie.

Kto może ubiegać się o wyjazd?

O wyjazd mogą ubiegać się studenci, którzy ukończyli 1 rok studiów I stopnia, osiągają dobre wyniki w nauce (średnia co najmniej 19pkt.) i znają język obcy, w jakim prowadzone będą zajęcia za granicą.

Czas trwania pobytu, miejsca

Pobyt za granicą w ramach Programu Erasmus może trwać od 2 do 12 miesięcy na każdym poziomie studiów (preferowana jest długość nie mniejsza niż jeden pełny semestr). W ramach Programu Erasmus+ można odbyć okres studiów za granicą w partnerskiej uczelni lub odbyć praktykę w przedsiębiorstwie, organizacji lub innej instytucji. Sprawdź, czy uczelnia, do której chcesz aplikować, znajduje się na
liście uczelni partnerskich Akademii Muzycznej. Jeżeli nie – skontaktuj się z koordynatorem.

Erasmus a tryb studiów

Wyjazd jest możliwy zarówno w wypadku stacjonarnego, jak i niestacjonarnego trybu studiów (w wypadku studiów niestacjonarnych nie zwalnia on z odpłatności za studia, zgodnie z aktualnym Zarządzeniem Rektora w sprawie pobierania opłat za usługi edukacyjne, a także trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów lub doktorantów).

Rekrutacja

Rekrutacja do Programu Erasmus dla studentów obejmuje dwa etapy, które są szczegółowo omawiane podczas spotkania informacyjnego (organizowanego na początku grudnia każdego roku). Wszystkich studentów zainteresowanych wyjazdem zdecydowanie zachęcamy do udziału w spotkaniu.
Etap pierwszy – złożenie dokumentów u uczelnianego koordynatora Programu Erasmus. Każdy student może złożyć dokumenty do maksymalnie 3 wybranych uczelni lub organizacji w ramach jednego naboru.
Lista wymaganych dokumentów
Termin: 10 lutego w roku akademickim poprzedzającym wyjazd (chyba że termin aplikowania w uczelni przyjmującej jest wcześniejszy).
Etap drugi - rozmowa kwalifikacyjna.
Uwaga! W przypadku wolnych miejsc, ogłoszony może zostać dodatkowy nabór na wyjazd w letnim semestrze danego roku akademickiego do niektórych uczelni.

Wsparcie finansowe

Podczas wyjazdu uczestnikom mobilności wypłacane jest stypendium, które z założenia ma pokryć część kosztów podróży i pobytu w innym kraju.
Wysokość stypendium ustalana jest według zasad określonych w aktualnym Przewodniku po Programie Erasmus z uwzględnieniem stawek podanych przez Narodową Agencję na dany rok. Istnieje możliwość uzyskania zwiększonego wsparcia przez osoby niepełnosprawne lub studentów, którym przysługuje stypendium socjalne. O szczegóły zapytaj uczelnianego koordynatora Programu Erasmus.

Uznawalność wyników w nauce

Przed wyjazdem, uczelnia macierzysta podpisze z Tobą "Porozumienie o programie zajęć" (Learning agreement), w którym będą ustalone szczegóły planowanych studiów (w tym: przedmioty, które będziesz realizować w uczelni przyjmującej, liczba punktów ECTS, jaką powinieneś uzyskać). Po zakończeniu mobilności, od uczelni przyjmującej otrzymasz tzw. "Wykaz zaliczeń" (Transcript of Records), w którym zamieszczone będą uzyskane przez Ciebie osiągnięcia wraz z oceną i liczbą punktów ECTS. Na tej podstawie dziekan zaliczy przedmioty zrealizowane w uczelni zagranicznej. Po powrocie z uczelni przyjmującej zostaniesz też poproszony o wypełnienie specjalnego raportu na temat wyjazdu.

Co zrobić przed wyjazdem?

Jeżeli uzyskasz zgodę uczelni lub organizacji zagranicznej i zostaniesz zakwalifikowany na mobilność, bądź w kontakcie z uczelnianym koordynatorem Programu Erasmus. Przed rozpoczęciem mobilności trzeba będzie dokonać kilku formalności: podpisać porozumienie o programie studiów lub praktyki, podpisać umowę, zadbać o ubezpieczenie i - w niektórych przypadkach - o wizę.

Dodatkowe zasady

W uczelni przyjmującej będziesz mieć takie same prawa i obowiązki jak jej studenci. Uczelnia przyjmująca nie będzie pobierać od Ciebie czesnego, wpisowego ani żadnych dodatkowych opłat za studia. Przedmioty zaliczone w uczelni partnerskiej podczas pobytu na stypendium Erasmus, które nie znajdują się w Twoim planie studiów w uczelni macierzystej, będą uznawane jako Twoje dodatkowe osiągnięcia i wpisane do suplementu Twojego dyplomu. Zachowasz prawo do korzystania z krajowych stypendiów lub pożyczki, do których nabyłeś prawo przed wyjazdem. Szczegółowe zasady określa Zarządzenie Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w sprawie szczegółowych zasad obowiązujących studentów przy wyjazdach na mobilność zagraniczną (do pobrania poniżej).

Informacje dla nauczycieli akademickich i innych pracowników uczelni

Istnieje możliwość wyjazdu do zagranicznej uczelni w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych lub odbycia szkolenia. Chęć takiego wyjazdu należy zgłosić pisemnie uczelnianemu koordynatorowi Programu Erasmus w terminie do 31 października roku akademickiego, w którym ma się odbyć wyjazd. Szczegółowe zasady określa Zarządzenie Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad obowiązujących przy dydaktycznych lub szkoleniowych wyjazdach pracowników w ramach programu ERASMUS (do pobrania poniżej).

Kontakt:
Uczelniany Koordynator Programu Erasmus
Izabella Krupa
Dział Nauki i Nauczania pok. A
tel. +48 32 7792354


Godziny otwarcia:
Poniedziałek 11:00 - 14:00
Wtorek 11:00 - 14:00
Środa 11:00 - 14:00
Czwartek 11:00 - 14:00
Piątek 11:00 - 14:00
» Lista uczelni partnerskich


» Erasmus - information for incoming applicants


» Deklaracja polityki uczelni - Erasmus


» Erasmus policy statement


» Karta Uczelni Erasmusa – Erasmus Charteropisdatapobierz
1. Zarządzenie Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad obowiązujących przy dydaktycznych lub szkoleniowych wyjazdach pracowników w ramach programu ERASMUS 17-10-2014 acrobat icon[55 kB]
2. Indywidualny program nauczania (pedagodzy) 22-09-2015 acrobat icon[139 kB]
3. Indywidualny program szkolenia (pracownicy) 22-09-2015 acrobat icon[135 kB]
4. Prezentacja ze spotkania informacyjnego 20-12-2022 acrobat icon[84 kB]
5. Zarządzenie Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach z dnia 6 grudnia 2021 w sprawie szczegółowych zasad obowiązujących studentów przy wyjazdach na mobilność zagraniczną 06-12-2021 acrobat icon[84 kB]
6. Opis działań planowanych do realizacji podczas mobilności 20-12-2022 acrobat icon[135 kB]

Użyteczne linki:

Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Deklaracja dostępności