Bazy danych

13-02-2013

Bazy danych

 

 • Bibliografia Zawartości Czasopism - baza zawiera opisy bibliograficzne artykułów z czasopism polskich wydawanych w latach 1996 - 2004. 
 • EBSCOhost - umożliwia dostęp do pełnotekstowych baz danych. Zawierają one pełne teksty artykułów oraz abstrakty i indeksy z kilkunastu tysięcy tytułów czasopism. Dostęp do bazy z komputerów znajdujących się w Czytelni.
 • Nowa muzyka polska - baza prowadzona przez Polskie Centrum Informacji Muzycznej obejmuje podstawowe dane dotyczące ponad 912 kompozytorów polskich z XX i XXI w. oraz zawiera informacje o ponad 41 tys. utworów muzycznych. Internetowa wersja zawiera jedynie podstawowe dane na temat kompozytorów i utworów. Bardziej szczegółowych informacji (m.in. o wydaniach, dedykacjach, obsadzie i in.) należy szukać w siedzibie Polskiego Centrum Informacji Muzycznej w Warszawie. 
 • RISM - Międzynarodowy Katalog Źródeł Muzycznych (Répertoire International des Sources Musicales, „RISM”) zawiera ponad 700 tys. rekordów, głównie rękopisów muzycznych, z ponad 700 bibliotek i archiwów na całym świecie. Opisy zawierają m. in. dane dotyczące kompozytora, kopisty, tytułu utworu, czasu i miejsca powstania, obsady wokalnej i instrumentalnej, a także odesłania do literatury fachowej. Prawie każdą kompozycję można zidentyfikować za pomocą incipitu muzycznego.
 • Naxos Music Library - baza nagrań muzycznych dostępna z komputerów znajdujących się w Czytelni.
 • Wirtualna Biblioteka Nauki - umożliwia dostęp do światowych zasobów wiedzy, do naukowych baz danych dostępnych na serwerach wydawców oraz serwerach ICM.  W skład licencji krajowej wchodzą: Elsevier, Scopus, SpringerLink, Web of Knowledge, Wiley Online Library.

Elsevier - to pełnotekstowa baza danych wydawnictwa Elsevier, która pozwala na przeszukiwanie ok. 1700 tytułów czasopism w formie elektronicznej z zakresu m.in. nauk społecznych. Baza szczególnie interesująca dla osób związanych z tematem muzykoterapii (czasopisma: The Arts in Psychotherapy, Poetics). Czytelnik ma możliwość przeszukiwania archiwalnych numerów. Baza zawiera elektroniczne wersje czasopism naukowych Elsevier, w tym spisy treści, dane bibliograficzne, abstrakty oraz pełne teksty artykułów wraz z grafiką w formacie PDF.

 • Scopus - jest interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z zakresu nauk m.in. humanistycznych, gdzie tematyka muzyczna jest bardzo szeroka. Scopus obejmuje ponad 19.500 tytułów publikacji, w tym ponad 18.500 recenzowanych czasopism (z których ponad 1.800 jest dostępnych w systemie Open Access), ponad 400 publikacji handlowych, 300 serii książkowych, 250 sprawozdań konferencyjnych. Baza zawiera ponad 46 milionów rekordów bibliograficznych, z których 25 milionów posiada cytowania sięgające 1996 roku, 25 milionów rekordów patentowych, oraz indeksuje naukowe strony www. Ponad połowa czasopism w bazie Scopus pochodzi spoza USA. Scopus ma charakter bibliograficzno-abstraktowy, posiadająca funkcję analizy cytowań.

 • SpringerLink - to pełnotekstowa baza danych wydawnictwa Springer Verlag, która pozwala na przeszukiwanie około 1130 tytułów (plus 735 nowo wydanych, lub przejętych przez Springera od innych wydawców) czasopism w formie elektronicznej z zakresu nauk technicznych, ekonomicznych, biologicznych, informatycznych, ochrony środowiska i innych. Serwis umożliwia dostęp do spisów treści, streszczeń i pełnych tekstów artykułów. Czytelnik ma możliwość przeszukiwania archiwalnych numerów od co najmniej 1997 roku.

 • Web of Knowledge - obejmuje bazy bibliograficzno-abstraktowe firmy Thomson Reuters w tym bazy abstraktowo-bibliometryczne, tzw. indeksy cytowań. W skład pakietu wchodzi m.in. Art and Humanities Citation Index (AHCI z rocznikami od 1975) gdzie zawiera się tematyka muzyczna. Rekordy w indeksach cytowań zawierają streszczenia artykułów, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska).

 • Wiley Online Library  - obejmuje 1367 tytułów ("Full Collection") z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, udostępnianych wraz z archiwami od 1997 roku na serwerze wydawcy Wiley Online Library. Roczniki z okresu licencji będą także archiwizowane na serwerze w ICM. Większość czasopism Wiley-Blackwell (obecnie ponad 80%) to czasopisma hybrydowe, tzn. z opcją publikowania artykułów na zasadzie Open Access. Na serwerze Wydawcy dostępnych jest także 25 czasopism o pełnym statusie Open Access.


 • Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach