Ogłoszenia

28-06-2021

Ogłoszenie o konkursie

REKTOR

Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego

w Katowicach

 ogłasza

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta

na Wydziale Wokalno-Aktorskim

 

 1.   Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 • spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • posiadają tytuł magistra sztuki
 • wykazują się znacznymi osiągnięciami w działalności artystycznej i dydaktycznej.

 2.   Kandydaci przystępujący do konkursu, składają w Dziale Kadr następujące dokumenty:

 • podanie o dopuszczenie do konkursu zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1000),
 • życiorys i kwestionariusz osobowy,
 • dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • zwięzły opis osiągnięć artystycznych i dydaktycznych za okres od 1.01.2019r. do 31.05.2021r.
 • w przypadku kandydatów zatrudnionych w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach – opis osiągnięć organizacyjnych za okres od 1.01.2019r. do 31.05.2021r.
 • autoreferat zawierający plany kandydata w zakresie działalności artystycznej, naukowej, dydaktycznej i działalności organizacyjnej na rzecz Akademii.

 3.   Kandydaci zobowiązani są, w terminie wyznaczonym przez Komisję konkursową do: 

 • przeprowadzenia ok. 20-minutowej lekcji pokazowej z udziałem studenta (studentów) wybranego przez kandydata, 
 • wykonania ok. 15-minutowego recitalu. 

 4.   Komisja konkursowa ma prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy kwalifikacyjnej.

 5.   Dokumenty należy składać do dnia 30.07.2021 r. w Punkcie Informacyjnym Akademii Muzycznej
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 33 lub pocztą tradycyjną na adres: 40-025 Katowice, ul. Zacisze 3. 

 

Pozytywne rozstrzygnięcie konkursu nie stanowi gwarancji zatrudnienia na stanowisku asystenta.


zobacz również:

Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach