Deklaracja
polityki uczelni - Erasmus

Zgodnie z zapisem znajdującym się w Misji i Strategii Rozwoju Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, gdzie deklaruje się budowanie „rozległych, trwałych i efektywnych kontaktów zagranicznych, wzmacniających prestiż Uczelni”, Akademia bierze aktywny udział w wymianie międzynarodowej z innymi placówkami wyższego szkolnictwa muzycznego w ramach programu Erasmus. Kryteria doboru naszych partnerów są wielorakie. Część kontaktów inicjowana jest na poziomie kolegium zarządzającego uczelnią – współpracujemy z ważnymi i strategicznymi placówkami krajów ościennych i bliskiej zagranicy. Jednak większość kontaktów nawiązywana zostaje poprzez bezpośrednio przez pedagogów oraz studentów i wynika z ich specyficznych potrzeb. Uczelnia aktywnie i skutecznie wspiera tych, którzy ubiegają się o udział w programie Erasmus.

Usytuowanie geograficzne naszych partnerów nie odgrywa kluczowej roli w budowaniu strategii rozwoju wymiany międzynarodowej w ramach Erasmusa. Obustronna sieć współpracy obejmuje wiele uczelni w całej Europie. Obraz ten jest odzwierciedleniem potrzeb studentów i pedagogów biorących udział w programie Erasmus.

Zasadniczym celem uczestnictwa w programie wymiany studentów i pedagogów jest wzbogacenie doświadczeń oraz wspomaganie procesu kształtowania artystycznej osobowości – zarówno poprzez dzielenie się własną wiedzą i umiejętnościami, jak i poprzez czerpanie z wiedzy i umiejętności partnerów zagranicznych. Cele te dotyczą wszystkich stopni studiów – przy czym każdy kolejny stopień obejmuje wymianę na poziomie bardziej elitarnym i wyspecjalizowanym. Grupy mobilności obejmują wszystkie kierunki, na których prowadzone są studia w uczelni – wokalistykę, instrumentalistykę, jazz i muzykę estradową, edukację muzyczną, dyrygenturę, taniec, kompozycję i teorię muzyki - zarówno w aspekcie wymiany studentów jak i pedagogów.

Oczekujemy, że uczestnictwo studentów i pedagogów uczelni w programie Erasmus będzie miało niezwykle pozytywny wpływ na całą instytucję – o czym świadczą zmiany, jakie obserwujemy już od samego początku naszego uczestnictwa w tym projekcie. Wymiana międzynarodowa kształtuje osobowość artystyczną i społeczną uczestników programu, przyczyniając się do budowania więzi europejskich. Nie mniej ważnym aspektem jest oczywisty wzrost jakości kształcenia – poprzez wzbogacenie oferty studiów o podejścia właściwe innym kulturom akademickim, przy zachowaniu najwyższych standardów merytorycznych. To przekłada się niewątpliwie także na lepszą adaptacyjność zawodową w ramach zmieniających się warunków społecznych w Europie.

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach podejmuje szeroko zakrojone działania informacyjne mające na celu wzmożenie aktywności pedagogów w ramach wymiany międzynarodowej. Przejrzysta struktura organizacyjna, z osobami odpowiedzialnymi za formalno-prawną obsługę programu Erasmus, służy maksymalnej dostępności tego programu dla wszystkich pracowników Akademii.

Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach