Wydział Kompozycji Interpretacji Edukacji i Jazzu

Wydział w obecnej postaci jest młodą jednostką organizacyjną, pod obecną nazwą działa od 1.10.2004. Wcześniej, 29.04.2004 wspólną decyzją Rad Wydziałów nastąpiło połączenie dotychczasowych wydziałów: I – Kompozycji, Teorii i Edukacji Muzycznej oraz Wydziału V – Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w nową jednostkę organizacyjną. Z tym samym dniem w ramach nowopowstałego Wydziału zainicjowana została działalność Instytutu Jazzu, który stał się spadkobiercą dorobku i tradycji Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. W 1998 roku na podobnej zasadzie miało miejsce połączenie dotychczasowych wydziałów: I – Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki oraz Wydziału IV – Wychowania Muzycznego (oba te wydziały istniały od samego początku Uczelni jako Wydział I – Teorii, Kompozycji i Dyrygentury oraz Wydział VI – Kształcenia Nauczycieli Muzyki i Śpiewu).

Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu prowadzi obecnie kształcenie na następujących kierunkach i w specjalnościach:

 • Kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki
  • Kompozycja
  • Teoria muzyki
  • Dyrygentura symfoniczno-operowa
  • Dyrygentura chóralna
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
  • Edukacja muzyczna, prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno instrumentalnych oraz przedmioty ogólnomuzyczne
  • Rytmika i przedmioty ogólnomuzyczne
  • Muzykoterapia
 • Jazz i muzyka estradowa
  • Kompozycja i aranżacja
  • Instrumentalistyka jazzowa
  • Wokalistyka jazzowa
  • Realizacja nagłośnienia

Władze Wydziału Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu:

 • Dziekan – dr hab. Jarosław Mamczarski, prof. AM
 • Prodziekan – dr hab. Szymon Bywalec, prof. AM
 • Dyrektor Instytutu Jazzu – prof. zw. dr hab. Jerzy Jarosik

Kierownicy Katedr i Zakładów działających na Wydziale:

 • Katedra Kompozycji i Teorii Muzyki – prof. zw. dr hab. Eugeniusz Knapik
 • Katedra Dyrygentury Symfoniczno-Operowej - prof. dr hab. Mirosław Jacek Błaszczyk
 • Katedra Dyrygentury Chóralnej prof. dr hab. Aleksandra Paszek-Trefon
 • Katedra Pedagogiki Muzyki - dr hab. Anna Waluga, prof. AM
 • Zakład Edukacji Muzycznej – st. wykł. dr Grażyna Darłak
 • Zakład Muzykoterapii – adt dr Ludwika Konieczna-Nowak

Rada Wydziału posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w zakresie dyscyplin artystycznych Kompozycja i teoria muzyki, Dyrygentura i Instrumentalistyka oraz stopnia doktora habilitowanego w zakresie dyscyplin artystycznych Kompozycja i teoria muzyki i Dyrygentura.

Biuletyn Informacji Publicznej